Algemene voorwaarden Ilona Hartog Finance
Gevestigd te Sliedrecht, Rondo 133, 3363 LB
Ingeschreven bij de KvK onder nummer 80173624

1. Algemeen:
a. Op alle offertes van, opdrachten aan en/of overeenkomsten met ILONA HARTOG FINANCE tot het verrichten van diensten zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van toepassing.
b. Voor zover partijen eerder op basis van deze algemene voorwaarden een overeenkomst hebben gesloten, verklaren zij zich ermee akkoord dat deze voorwaarden ook op latere overeenkomsten tussen hen van toepassing zullen zijn.
c. Indien van toepassing, worden eventuele afspraken tussen opdrachtgever en ILONA HARTOG FINANCE in een overeenkomst van opdracht vastgelegd.
d. Opdrachtgever dient de aangifte inkomstenbelasting door een boekhouder uit te laten voeren en ILONA HARTOG FINANCE zal ook geen belastingadvies geven.

2. Offertes, aanbiedingen en prijzen
a. Alle offertes en aanbiedingen van ILONA HARTOG FINANCE zijn vrijblijvend.
b. Alle prijzen zijn exclusief btw.
c. Offertes zijn gebaseerd op informatie die van opdrachtgever is ontvangen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijke informatie tijdig en naar waarheid aan ILONA HARTOG FINANCE heeft verstrekt.
d. Een samengestelde prijsopgave verplicht ILONA HARTOG FINANCE niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
e. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
a. Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door beide partijen.
b. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
c. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de overeenkomst blijkt dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
d. ILONA HARTOG FINANCE neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft geen garantie over de resultaten van de opdracht.
e. Indien ILONA HARTOG FINANCE een opdracht buiten haar schuld om niet binnen de gestelde termijn volbrengt, zal dit tijdig aangegeven worden en zal er een extra termijn gegund worden om alsnog de opdracht af te kunnen ronden.
f. ILONA HARTOG FINANCE is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fases uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien dit van toepassing is, zal dit in de offerte vermeld staan.
g. Indien de overeenkomst in fases wordt uitgevoerd kan ILONA HARTOG FINANCE de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
h. De opdrachtgever zal wijzigingen in zijn post- en emailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig aan ILONA HARTOG FINANCE meedelen.

4. Opzegging
a. Een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst kan door opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd, tenzij voortzetting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In dat geval is de opzegtermijn één maand. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.
b. ILONA HARTOG FINANCE kan een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen als er sprake is van gewichtige redenen. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.
c. Partijen kunnen de overeenkomst voor onbepaalde tijd beëindigen met een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.
d. De opzegtermijn geldt niet indien er sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beslaglegging van meer dan drie maanden, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf van een van partijen.

5. Ontbinding en opschorting van de overeenkomst
a. De overeenkomst kan direct door ILONA HARTOG FINANCE worden ontbonden of opgeschort indien:
I Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt of als ILONA HARTOG FINANCE goede gronden heeft te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
II Er aan de zijde van opdrachtgever sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beslaglegging van meer dan drie maanden, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf.
b. ILONA HARTOG FINANCE kan de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien opdrachtgever niet alle noodzakelijk informatie die nodig is voor een correcte uitvoering tijdig en naar waarheid aan ILONA HARTOG FINANCE verstrekt.
c. ILONA HARTOG FINANCE kan de overeenkomst ontbinden indien nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is geworden of als ongewijzigde instandhouding in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
d. Extra kosten die voortvloeien uit niet-medewerking van opdrachtgever komen voor diens rekening.
e. Indien ILONA HARTOG FINANCE overgaat tot opschorting of ontbinding zijn de vorderingen van ILONA HARTOG FINANCE direct opeisbaar.
f. ILONA HARTOG FINANCE is niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die door een opschorting of ontbinding mogelijk ontstaan.

6. Klachten, reclame, vervaltijden
a. Opdrachtgever dient binnen 8 dagen nadat hij een gebrek in de geleverde prestatie heeft ontdekt schriftelijk te reclameren bij ILONA HARTOG FINANCE. Bij niet-tijdige reclame vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op het gebrek.
b. Opdrachtgever dient ILONA HARTOG FINANCE in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.
c. Bij ongegrondheid van een klacht komen de door ILONA HARTOG FINANCE gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever.
d. Een (vermoeden van) recht van reclame geeft geen recht om een betalingsverplichting op te schorten.
e. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van opdrachtgever jegens ILONA HARTOG FINANCE één jaar.

7. Betaling en incasso
a. Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen 14 dagen na factuurdatum.
b. Alle betalingen dienen door opdrachtgever te geschieden op een door ILONA HARTOG FINANCE aan te wijzen rekening.
c. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting en/of verrekening.
d. Indien opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In geval de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de door ILONA HARTOG FINANCE aan de opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de opdrachtgever aan ILONA HARTOG FINANCE (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd.

8. Aansprakelijkheid en overmacht
a. ILONA HARTOG FINANCE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat ILONA HARTOG FINANCE is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
b. ILONA HARTOG FINANCE zal zich afdoende verzekeren tegen ondernemersrisico’s. Indien ILONA HARTOG FINANCE aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, dan wel voor het verzekerde bedrag vermeerderd met het eigen risico, voor zover geen sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ILONA HARTOG FINANCE.
c. ILONAHARTOGFINANCE is geen boekhouder en is niet eindverantwoordelijk voor de ingevoerde gegevens.
d. ILONA HARTOG FINANCE is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. ILONA HARTOG FINANCE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
e. ILONA HARTOG FINANCE kan gedurende de periode dat aan de zijde van ILONA HARTOG FINANCE sprake is van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
f. Voor zover ILONA HARTOG FINANCE ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is ILONA HARTOG FINANCE gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

9. Geheimhouding
a. Partijen zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de overeenkomst over en weer geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden die hen in het kader van deze opdracht bekend zijn geworden en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn.
b. ILONA HARTOG FINANCE verwerkt de gegevens van de opdrachtgever conform de opgestelde privacyverklaring.

10. Vrijwaring derden
a. De opdrachtgever vrijwaart ILONA HARTOG FINANCE voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan ILONA HARTOG FINANCE toerekenbaar is.
b. Indien ILONA HARTOG FINANCE uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden ILONA HARTOG FINANCE zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ILONA HARTOG FINANCE, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ILONA HARTOG FINANCE en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

11. Slotbepalingen
a. Op alle offertes, aanbiedingen van en/of overeenkomsten met ILONA HARTOG FINANCE zijn de vigerende Europese en Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing.
b. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten behoudens wanneer over afwijkende bepalingen tussen de opdrachtgever en ILONA HARTOG FINANCE overeenstemming is bereikt.
c. Geschillen tussen partijen, daaronder inbegrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, worden zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing gebracht.
d. Geschillen waarbij partijen niet tot een oplossing komen, zullen in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel